Mikä on YMPÄRISTÖLAKI – määritelmä ja yhteenveto

Auta sivuston kehittämistä jakamalla artikkeli ystävien kanssa!

Mietitkö, mitä ympäristölaki oikein on? Tiesitkö, että se ei ole sama asia kuin ekologinen laki ja että se on yksi monimutkaisimmista olemassa olevista oikeushaaroista?

Jos olet kiinnostunut tuntemaan tämäntyyppiset oikeuden perusteellisesti, älä epäröi jatkaa tämän ekologi Verden artikkelin lukemista, jossa selitämme mikä on ympäristölaki yksinkertaisella määritelmällä ja tarjoamme sinulle käytännön yhteenvedon aiheesta, jotta voit alkaa syventyä tähän monimutkaiseen luontoon tai ympäristöön liittyvään oikeusalaan.

Mikä on ympäristölaki - yksinkertainen määritelmä

Tässä selitämme aiheen johdannon tavallisille kansalaisille mikä on ympäristölaki yksinkertaisella määritelmällä. Karkeasti ottaen ympäristölaki on:

"JAHän on joukko oikeudellisia normeja, jotka säätelevät ihmisten toimintaa Suojele ympäristöä tai luontoa".

Kuitenkin tämä oikeusala Se, näillä sanoilla selitettynä, saattaa tuntua melko yksinkertaiselta laista, se osoittautuu yhdeksi monimutkaisimmista tähän mennessä olemassa olevista oikeushaaroista.

Tässä toisessa vihreän ekologin artikkelissa näytämme sinulle, mikä ero on ympäristölain ja ekologisen lain välillä.

Ympäristölaki: tiivistelmä

Verrattuna muihin oikeuden aloihin voidaan sanoa, että ympäristölainsäädäntö on yksi tarkimmista, koska se käsittelee rajoitettua oikeudellisen todellisuuden osa-aluetta, joka vastaa laatia lakeja ja valvoa ympäristöä, jonka päätavoitteena on säilyttäminen ja säilyttäminen samasta. Tämän seurauksena edessämme on ympäristöasioita koskeva lainsäädäntö, joka on luonteeltaan monialainen ja jolla on tärkeä tekninen osa ja joka yhdistää sekä juridisen että tieteenalan, muodostaen niiden välisen yhteyspisteen, ja yhteisenä tavoitteena on löytää sopivin ratkaisu. jokaisessa tapauksessa, jotta tämä suoja voi olla tehokasta sen oikeudellisen tehokkuuden kannalta. Tämän seurauksena kohtaamme sekä menneiden että nykyisten oikeudellisten normien yhdistelmän, koska sen on mentävä päivittäminen ympäristötodellisuuden mukaan jossa olemme, mikä on seurausta satunnaisesta tarpeesta ratkaista kiireellisesti tarpeet, jotka vaativat välitöntä sääntelyä.

Perustuslakituomioistuimemme on jo ilmaissut ympäristöoikeuden monimutkaisuuden, erityisesti 26. kesäkuuta 1995 annetussa virkkeessä 102/1995, jossa väitetään, että:

Ympäristöä ei voida pelkistää pelkkään luonnonvarojen ja niiden fyysisen perustan summaksi tai rinnakkaiseksi, vaan se on monimutkainen verkosto kaikkien niiden elementtien suhteista, joilla on itsessään oma aikaisempi olemassaolonsa, mutta joiden keskinäinen yhteys ne tuo mukanaan. transsendentti merkitys, joka on jokaisen yksilön ulkopuolella"

Ympäristölainsäädäntö on syvästi kansainvälistynyt laki, tämä johtuu ympäristön globaalista ulottuvuudesta, joten kohtaamme luonnonvaroja, joiden säilyttäminen edellyttää kansainvälistä toimintaa, mikä ei olisi mahdollista ilman konsensussääntelyä, yhteistä toimintaa harjoittavia, joista kukin valtio kantaa osuutensa vastuusta.

Tämän kansainvälisyyden suorana seurauksena kohtaamme a monialaista lainsäädäntöä ja korkea tekninen komponentti, jossa erotetaan useita sääntelytasoja, joita toteuttavat eri julkishallinnot, koska ne ovat vastuussa yleisten etujen turvaamisesta, ja niillä on tätä tarkoitusta varten erilaiset väliintulovälineet. ympäristönsuojelu Kyse on siitä, että jotkut näistä instrumenteista luovat erilaisia ympäristölakeja ja -määräyksiä, mikä löytää säännöksiä kansainvälisellä, yhteisön, valtion, alueellisella ja jopa kunnallisella tasolla, integroimalla mm.

  • Terveyden suojeluNäiden kahden välinen suhde on ilmeinen, erityisesti epidemioiden ja tautien torjumiseksi, joita voi syntyä huonon ympäristönhoidon seurauksena.
  • Omaisuuden puolustussäätelee muun muassa akustisia tai muita päästöjä, joita ihmisillä ei ole velvollisuutta kantaa.
  • Markkinatekniikatympäristönsuojelun ja yritysten käyttämien tekniikoiden välisestä suhteesta asettuakseen tai jopa puuttuakseen tietyille markkinoille; muiden joukossa.

Siksi ympäristönsuojelu on päätynyt yhdeksi avaimista yhteiskunnallisen kehityksen varmistamisessa, pyrkien suojelemaan yhteistä hyvää, josta on tullut yhteiskunnallinen vaatimus, koska se liittyy läheisesti terveyteen ja elämänlaatuun, ympäristön ollessa yhteinen nimittäjä politiikoissa, jotka aluksi katse saattaa tuntua vieraalta tälle ympäristönsuojelulle.

Ympäristölain määräykset - tiivistelmä

Mitä tulee eri hallintojen luomiin säännöksiin, ne kiertävät ympäristön "yhteisen hyvän" luonteen ympärillä, sillä niillä ei ole enempää eikä vähempää kuin ennalta ehkäisevä tarkoitus. välttää ympäristövahinkoja, ennen sen myöhempää kunnostusta. Puolestaan a sanktiotoimi hallinnon taholta sääntöjen noudattamatta jättämisen varalta. Mitä tulee vastuun määräämiseen, havaitsemme, että Espanjan oikeusjärjestelmä Espanjan perustuslain 45 artiklan 3 kohdan määräysten mukaisesti, jossa määrätään myös rikosoikeudellinen vastuu luonnonvaroille, eläimistölle ja kasvistolle aiheutuneista vahingoista, muiden joukossa.

Mitä tulee Espanjan perustuslain edellä mainittuun 45 artiklaan, siinä määrätään, että:

  1. "Jokaisella on oikeus nauttia oman kehityksen kannalta sopivasta ympäristöstä sekä velvollisuus säilyttää se.
  2. Julkisen vallan tulee varmistaa kaikkien luonnonvarojen järkevä käyttö elämänlaadun suojelemiseksi ja parantamiseksi sekä ympäristön puolustamiseksi ja ennallistamiseksi välttämättömään kollektiiviseen solidaarisuuteen luottaen.
  3. Niille, jotka rikkovat edellisen pykälän säännöksiä, määrätään laissa säädetyin edellytyksin rikos- tai hallinnolliset seuraamukset sekä velvollisuus korjata aiheutettu vahinko."

Siksi mainittu artikkeli konfiguroi ympäristön hyödykkeeksi, jonka nauttimiseen kuuluu jokaisen kansalaisen oikeus ja sekä heillä että viranomaisilla on velvollisuus suojella sitä. Tästä johtuen jokaisella on oikeus vaatia viranomaisia ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin ympäristönsuojelun takaamiseksi, mikä takaa yleisön osallistumisen ja muutoksenhaun ympäristöasioissa.

Lopuksi haluamme tarjota sinulle tämän toisen artikkelin, jossa puhumme syvällisesti ympäristön suojelusta ja suojelusta, sen tärkeydestä ja toimenpiteistä.

Jos haluat lukea lisää samankaltaisia artikkeleita Mikä on ympäristölaki, suosittelemme, että kirjaudut kategoriaamme Yhteiskunta ja kulttuuri.

Tulet auttaa kehittämään sivuston jakaminen sivu ystävillesi
Nämä sivut muilla kielillä:
Night
Day